Arbeidstid og helse. En systematisk litteraturstudie

Written by Monika V.

Arbeidstid og helse. En systematisk litteraturstudie

En systematisk litteraturstudie. Arbeidstid og helse. En systematisk litteraturstudie . Forfattere: Jenny-Anne Sigstad Lie. Eigil Gulliksen.
7 Forskning om arbeidstid – arbeidsmiljø, helse, levekår og produktivitet .. Lie m.fl. Arbeidstid og helse – oppdatering av en systematisk litteraturstudie.
Arbeidstid og helse : en systematisk litteraturstudie. Lie, Jenny-Anne Sigstad; Gulliksen, Eigil; Bast-Pettersen, Rita; Skogstad, Marit; Tynes, Tore; Wagstaff. Hurtigst rotasjon har man når man ikke jobber mer enn ett morgenskift, ett kveldsskift og så videre etter hverandre. JavaScript is disabled for your browser. Ut ifra enkle samfunnsøkonomiske resonnementer kan en skissere noen viktige sammenhenger. Turnusbegrepet brukes således i stor grad i helsevesenet. Brystkreft er den mest studerte kreftformen i sammenheng med skift- og nattarbeid.

Arbeidstid og helse. En systematisk litteraturstudie - forutsettes søker

Like fullt er det vanskelig utfra denne forskningen å fastsette absolutte grenser for når risikoen blir for stor eller uhåndterbar. Risikoforhold som omtales i dette kapittelet er i hovedsak basert på kunnskapsoppsummeringene fra STAMI, og peker på de hovedtrekk og -retninger den samlede internasjonale kunnskapsfronten på området angir. Begrepet turnusarbeid brukes om ordninger der det vanligvis er et noe mindre dekningsbehov om natten enn om dagen og eventuelt kvelden. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes ved at arbeidet er organisert på en bærekraftig måte, som sikrer kombinasjon av effektivitet og håndterbar risiko. I henhold til Eurostats tall var nesten halvparten av de arbeidsløse lite tilfreds med livet. Det er videre funnet en sammenheng mellom både lange arbeidstider og skiftarbeid og risiko for lav fødselsvekt, men det er ikke påvist at lang arbeidstid kan påvirke tendensen til komplikasjoner under svangerskapet. Deltid er da lønnsom for bedriftene fordi de kan betale lavere lønn til deltidsarbeidende enn den høyere produktiviteten til deltidsarbeid skulle tilsi.